Ευαισθητοποίηση

των βιομηχανιών τροφίμων και φιλοξενίας στην Κύπρο καθώς και των καταναλωτών σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων

Ενημέρωση

για την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων και πρακτικών για πιθανή πρόληψη και μείωση των αποβλήτων τροφίμων

Εκπαίδευση

σε επαγγελματίες ή/και μαθητές της βιομηχανίας τροφίμων και φιλοξενίας για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών με σκοπό τη μείωση και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων

Ενίσχυση

της συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και κοινωνικών φορέων για τη χρήση περίσσειας τροφίμων μέσω της οργάνωσης «πρωτοβουλίας κοινωνικής δωρεάς τροφίμων»

Υποστήριξη

της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών (φορείς χάραξης πολιτικής) για τη δημιουργία ευνοϊκών πολιτικών που να ενθαρρύνουν την πρόληψη και τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων

Ενας απο τους βασικούς στόχους του έργου είναι η άμεση συμμετοχή των ενδιαφερομένων από τις βιομηχανίες τροφίμων τους επαγγελματικούς κλάδους φιλοξενίας κι εστίασης της Κύπρου, καθώς και κοινωνικών παραγόντων, όπως οι τοπικές αρχές και οι ΜΚΟ, στη δημιουργία ενός «δικτύου συνεργασίας» για «κοινωνική δωρεά τροφίμων». Το δίκτυο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βιώσιμων συστημάτων και πρακτικών τροφίμων. Οι εταίροι του έργου στοχεύουν στη δημιουργία ενός δικτύου που θα ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κοινωνία.

Μία  σειρά διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς και εκπαιδεύσεων σε επαγγελματίες και φοιτητές στους τομείς της εστίασης  και της φιλοξενίας αποσκοπεί στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη μείωση και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. Επιπρόσθετα, η ευαισθητοποίηση του κοινού θα προκύψει και μέσω της εφαρμογής της εκστρατείας επικοινωνίας  με τη χρήση όλου του φάσματος των ΜΜΕ, συμπεριλαμβάνοντας τόσο παραδοσιακά όσο και τα νέα μεσα.

Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει στην προσπάθεια της ΕΕ να πετύχει τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη μείωση των κατά κεφαλήν απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ τόσο σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτών όσο και κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού έως το 2030. Σε εθνικό επίπεδο, το έργο θα υποστηρίξει την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί σχετικά με την Κυκλική Οικονομία για μείωση των συνολικών αστικών αποβλήτων που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής κατά 10% έως το 2035.