DIAS Publishing House Ltd

Ο DIAS Publishing House Ltd είναι ο μεγαλύτερος και πιο ολοκληρωμένος Όμιλος Μέσων στην Κύπρο που ενημερώνει καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, αναγνώστες, ακροατές και χρήστες του Διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.

Το τμήμα Καινοτομίας και Ανάπτυξης σχεδιάζει και υλοποιεί έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκής, εθνικής και διεθνούς χρηματοδότησης. Μέσω των έργων, ο οργανισμός δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών από την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες.

Γενικά, τα έργα αφορούν την υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα – ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, πολυτομεακά προγράμματα και προγράμματα συμφιλίωσης και οικοδόμησης ειρήνης.

Ιστοσελίδα: https://www.diasmedia.com/en/contact

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια αρχή για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός τόσο στη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής για περιβαλλοντικά θέματα όσο και εκτελεστικός στην εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η αποστολή του είναι να προστατεύσει το περιβάλλον, να προωθήσει την αειφόρο διαχείριση και διατήρηση του φυσικού μας κεφαλαίου και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και ότι το περιβάλλον είναι ποιότητας επαρκής για τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Η ΕΕ αποτελείται από πέντε τομείς που ασχολούνται ειδικά με τον έλεγχο της ρύπανσης, τη διαχείριση αποβλήτων, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη φύση και τη βιοποικιλότητα και την αλλαγή του κλίματος. Ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του πακέτου της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων και πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων για όλους τους τύπους αποβλήτων.

Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Friends of the earth (Κύπρος)

Οι Friends of the Earth (FoE) Κύπρου είναι ένας περιβαλλοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος εγγράφηκε το 1993 και από τότε εδρεύει στη Λεμεσό. Το FoE Cyprus είναι μια ομάδα μελών του Friends of the Earth International (FoEI) και του Friends of the Earth Europe (FoEE), του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος, του Zero Waste Europe και του Break Free from Plastic. Το FoE Cyprus είναι ένας οργανισμός με βάση μέλη με 450 εγγεγραμμένα μέλη αυτή τη στιγμή.

Οι βασικές αξίες του FoE Κύπρου περιλαμβάνουν την οικολογική και πολιτιστική πολυμορφία, την προστασία του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων και την υποστήριξη της εγγενούς αξίας της φύσης και του άρρηκτου δεσμού μεταξύ φύσης και ανθρώπων.

Το FoE Cyprus υλοποιεί προγράμματα και έργα που εστιάζουν στην αλλαγή του κλίματος, στην αειφόρο ενέργεια, στην κυριαρχία των τροφίμων και στη διαχείριση των πόρων. Επιπλέον, η FoE Κύπρος υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ από το 2012, τα οποία αφορούσαν τη διοργάνωση πολλών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού (π.χ. εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκπαιδεύσεις, συζητήσεις με πάνελ, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και επιτόπιες επισκέψεις), δικτύωση και δημιουργία συμμαχιών (δηλαδή συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ) και υποστηρίζοντας αρκετές εκστρατείες (π.χ. κλιματική αλλαγή, τροφική κυριαρχία, πλαστικά μίας χρήσης).

Ιστοσελίδα: https://www.foecyprus.org/

Opinion & Action Services Ltd

Opinion & Action Services Ltd – Οι σύμβουλοι στρατηγικής, προγραμματισμού και επικοινωνίας παρέχουν ένα ευρύ πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάλυσης. Από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, η Γνώμη προσέφερε υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης πολιτικών, ιδεών και στρατηγικών της ΕΕ.

Opinion & Action Services Ltd επικεντρώθηκε στην προώθηση ερευνητικών, συμβουλευτικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη στρατηγικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο και την ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας, της μετανάστευσης και του ασύλου, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επικοινωνίας, επιχειρηματική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, οι στόχοι της Γνώμης περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης και των δημόσιων εκδηλώσεων, τη διοργάνωση, την προώθηση και την προετοιμασία των παραγωγών μέσων, καθώς και τη σύνταξη και ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων.

Με εκπαιδευμένο προσωπικό, εκτεταμένες γνώσεις στον τομέα των πολιτικών της ΕΕ και εμπειρία στην υποστήριξη επικοινωνίας, την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, την υλοποίηση δημόσιων πρωτοβουλιών, την προετοιμασία και διάδοση ενημερωτικού υλικού, την υλοποίηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών, τη δημιουργία ιστοσελίδων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, δημόσιων συζητήσεων και άλλων δημόσιων εκδηλώσεων.

Ιστοσελίδα: www.opinionaction.com

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου

ΟΕΒ ιδρύθηκε το 1960 από 19 πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Σήμερα, είναι η πιο αντιπροσωπευτική εθνική εργοδοτική οργάνωση με περισσότερα από10.000 μέλη / επιχειρήσεις, πολιτικά ανεξάρτητα, με αποστολή να προωθήσει και να υποστηρίξει τα οφέλη των κυπριακών επιχειρήσεων στην Κύπρο, στην ΕΕ και διεθνώς. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και απασχολούν περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα.

Το Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΟΕΒ, που ιδρύθηκε το 2016, υλοποιεί δράσεις σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφορίας που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, να εξαλείψουν διοικητικά ή άλλα εμπόδια για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, να υποστηρίξουν τους Κύπριους κατασκευαστές να διατηρήσουν η παγκόσμια θέση τους στην εγκατάσταση οικιακών ηλιακών θερμικών συστημάτων, προωθούν καθαρές τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τους στόχους του 2030 για κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων και κλιματική αλλαγή.

Η Διεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΟΕΒ διοργάνωσε από το 2016 περισσότερα από 50 συνέδρια, ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις για τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον στα μέλη της. Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος που στοχεύουν π.χ. την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας, της μπλε ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.λπ. Ο ΟΕΒ λειτουργεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Από το 2017, το OEB είναι πιστοποιημένο με EMAS και παράγει επιτόπου ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω του συστήματος φωτοβολταϊκής μέτρησης.

Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/

K. Parpounas Sustainability Consultants Ltd

Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων. Η Parpounas Sustainability Consultants βασίζεται στην εκτεταμένη εμπειρία (19+ ετών) του ιδρυτή της Κυριάκου Παρπούνα στην Κύπρο και διεθνώς, σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, τη διαχείριση συσκευασιών, τη νομοθεσία για τα απόβλητα, τη δημιουργία και διαχείριση συστημάτων EPR και την αξιολόγηση Λύσεων Επιστροφής Καταθέσεων. Το 2005, ο Κυριάκος επιλέχθηκε από την τοπική βιομηχανία για να αναπτύξει τα συλλογικά σχήματα EPR στην Κύπρο για απορρίμματα συσκευασίας, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα και οικιακές μπαταρίες (Green Dot Cyprus, Electrocyclosis and Afis).

Επιβλέπει όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που ανέπτυξε η Green Dot Cyprus για την προώθηση της ανακύκλωσης. Έχει εκτεταμένη παγκόσμια εμπειρία με πολύ καλή γνώση του EPR και άλλων συστημάτων στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Εκτός από την ανάπτυξη και τη διαχείριση των διαφόρων συστημάτων EPR στην Κύπρο, έχει επίσης αναπτύξει ένα πρόγραμμα EPR για τη συσκευασία φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα για τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Προστασίας Καλλιεργειών. Επί του παρόντος αναπτύσσει επίσης μια βήμα προς βήμα σύσταση σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης του συστήματος EPR στην Ουκρανία για το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ουκρανία. Η εμπειρία του αναγνωρίζεται ευρέως στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ιστοσελίδα: http://parpounas.net/Default.aspx