Προπαρασκευαστικές δράσεις

Δράση A.1. Διαχείριση έργου: Σκοπεύει να θέσει τις βάσεις για την επιτυχή διαχείριση και υλοποίηση του έργου.

Δράση A.2. Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης: Σκοπεύει να θέσει τη βάση για το έργο εστιάζοντας στην καταγραφή στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων καθώς και στην εξαγωγή δεδομένων από τρεις (3) έρευνες κοινής γνώμης σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων στην Κύπρο.

Δράση A.3. Σχέδιο επικοινωνίας: Στοχεύει στον προσδιορισμό όλων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και δημοσιότητας ενώ θα αποτελεί και ένα οδηγό για όλους τους εταίρους του έργου.

Βασικές δράσεις

Δράση B.1. Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας για Κοινωνική Δωρεά Τροφίμων: Το δίκτυο θα συμπεριλάβει ενδιαφερόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους του έργου για τη διευκόλυνση της υλοποίησης μελλοντικών δράσεων / πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο θα έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα και σε εκδηλώσεις δικτύωσης.

Δράση B.2. Εργαστήρια και Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς: Στόχος είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής βασικών ενδιαφερόμενων φορέων και η προσέγγιση του στοχευμένου κοινού για την επίτευξη των στόχων του έργου. Συγκεκριμένα στοχεύει σε επιχειρήσεις στους τομείς των τροφίμων και της φιλοξενίας, επαγγελματίες, μαθητές, τοπικές αρχές, ΜΚΟ καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας.

Δράση B.3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού: Ειδικό εκπαιδευτικό/ ενημερωτικό υλικό με πρακτικές πληροφορίες που απευθύνονται στις βασικές ομάδες στόχο του έργου και πιο συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά/ καταναλωτές για την παροχή πληροφοριών και πρακτικών λύσεων σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων.

Δράσεις παρακολούθησης

Δράσεις Γ: Περιλαμβάνονται δράσεις παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του έργου χρησιμοποιώντας ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε σχέση με το έργο καθώς και την αλλαγή συμπεριφορών και ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχου.

Δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας

Δράση Δ.1: Μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού θα εφαρμοστεί μέσω της χρήσης διαφόρων καναλιών και μέσων επικοινωνίας. Η διάδοση θα επιτευχθεί επίσης μέσω της ιστοσελίδας του έργου, της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά και της δημιουργίας ποικίλου διαφημιστικού υλικού.

Δράση Δ.2: Μεταφορά γνώσεων, δικτύωση και προώθηση των μηνυμάτων του έργου στην Κύπρο και την ΕΕ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ενδιαφερόμενους φορείς στην Κύπρο και την ΕΕ σε τομείς πέραν από αυτούς των τροφίμων και της φιλοξενίας, ενώ θα καταβληθούν προσπάθειες για τη δημιουργία συνεργιών με άλλα έργα LIFE που ασχολούνται με την πρόληψη και τη διαχείριση αποβλήτων τροφίμων.

Δράσεις διαχείρισης έργου

Δράσεις Ε: Αυτές οι δράσεις θα εγγυηθούν την ορθή τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου.