Αναμενόμενος αντίκτυπος

Το έργο LIFE FOODPRINT υποστηρίζει την εφαρμογή του «Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», το οποίο απαιτεί φιλόδοξη δράση για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων. Το έργο θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στους τομείς των τροφίμων και της φιλοξενίας της Κύπρου καθώς και από τους καταναλωτές.

Μείωση

  • Στην παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων από τις ομάδες στόχους του έργου κατά 10%.
  • Στην απώλεια και τα απόβλητα τροφίμων από τις ομάδες στόχους του έργου κατά 15%.
  • Στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 8%.
  • Στο εθνικό αποτύπωμα άνθρακα και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων κατά 10%.
  • Στο κόστος διαχείρισης αποβλήτων.

Ενημέρωση

  • 5000 επιχειρήσεων ή/και επαγγελματικών οργανισμών στους τομείς των τροφίμων και της φιλοξενίας της Κύπρου
  • 500.000 καταναλωτών μέσω της υλοποίησης της εκστρατείας μέσων.

Εκπαιδευση

  • 275 επαγγελματιών ή/και μαθητών στους τομείς των τροφίμων και της φιλοξενίας σχετικά με τρόπους πρόληψης της σπατάλης τροφίμων.