Διαβουλεύσεις με Τοπικές Αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις