Η εκστρατεία FOODprint δημιούργησε αυτή τη «γωνιά» για τους δημοσιογράφους που θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με το ρεπορτάζ και την έρευνα γύρω από την σπατάλη τροφίμων.

Το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων έχει παγκόσμιες διαστάσεις και απασχολεί έντονα τόσο τις οικονομικά προηγμένες χώρες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι διαστάσεις αυτές είναι ταυτόχρονα, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές.

Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από μια σειρά οδηγίες, πολιτικές και μέτρα που την καθιστούν πρωτοπόρα στην διαχείριση των αστικών οργανικών αποβλήτων που περιλαμβάνουν και τα τρόφιμα. Αλλά η ευθυγράμμιση των χωρών μελών δεν είναι ομοιόμορφη.

Στην Κύπρο το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων αναδεικνύεται για πρώτη φορά μέσω της εκστρατείας FOODprint και γίνεται εξαιρετικά επίκαιρο και επείγον καθώς οι επιπτώσεις της σπατάλης είναι σοβαρές και οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ΕΕ και την Κύπρο γίνονται όλο και πιο πιεστικοί.

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο για να κινηθεί αποφασιστικά προς τα εμπρός.

Από εδώ πηγάζει και το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την ενασχόληση με την σπατάλη τροφίμων, ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας μεγάλης μεταστροφής της κοινωνίας μας.

Η εκστρατεία FΟΟDprint προσφέρει το πιο κάτω υλικό με την προσδοκία να ενισχύσει την δημοσιογραφική κοινότητα στην κοινή προσπάθεια για μια Κύπρο πιο βιώσιμη και πιο πράσινη, με καλά ενημερωμένους πολίτες.